آدرس و تلفن هاي دفتر مركزي

تهران – خيابان سهروردي شمالي – كوچه فيروزه – پلاك 3 – طبقه 3 – واحد 6

كد پستي: 35316-15538

تلفن: 88750351 – 88746221

فكس:  88764343

تلفن مستقيم فروش: 88768601

رايانامه:  iran.magnesite@yahoo.com

 

 

Contact Info

3rd Fl., No. 3, Firoozeh St., N. Sohrevardi, Tehran 15538-35316, Iran

Tel: (0098)21-88746221 & 88750351

Fax: (0098)21-88764343

Email: iran.magnesite@yahoo.com